οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½/greek
english/οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
 
  ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
 Ο ΕΚΔΟΤΗΣ LPE ΝΟΜΙΚΑ LINKS ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου Τηλεπικοινωνίας
θέμα: Δημόσιο και Ιδιωτικό Διεθνές
ημ/νία κυκλοφορίας: 19/11/2008
Εκδόσεις: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
ISBN: 978-960-15-2127-5
γλώσσα: Ελληνικά
σελίδες: XXXIV+529
τιμή: 60,00€
Περίληψη
Το βιβλίο περιέχει μίαν συστηματική κατάταξη και συνοπτική παρουσίαση των διεθνών νομικών κανόνων, οι οποίοι διέπουν την χρήση των φυσικών (κοσμικών) πόρων και την λειτουργία των τε-χνικών μέσων τηλεπικοινωνίας. Πρόκειται για θεσμικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, οι οποίες απο-τελούν το προϊόν της διεθνούς συνεργασίας κατά την διάρκεια των τελευταίων 160 ετών (1849-2008). Οι εν λόγω κανόνες συναπαρτίζουν το Corpus iuris gentium telecommunicationis και συγκροτούν ένα ιδιαίτερο κλάδο του συγχρόνου διεθνούς δημοσίου δικαίου. Ο κλάδος αυτός, υπό τελολογική άποψη, συνιστά ένα κατ' εξοχήν δίκαιο της αλληλεγγύης και της ειρήνης με υπέρτατη διεθνή κοινωνική αποστολή την διασφάλιση και την προστασία, σε παγκόσμια κλίμακα, της ελεύθερης και ακώλυτης ενάσκησης του οικουμενικού δικαιώματος των ανθρώπων στην επικοινωνία, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ειρηνικής συνύπαρξης και της καρποφόρου συνεργασίας όλων των μελών της διεθνούς κοινότητας.
Το βιβλίο περιλαμβάνει 4 ενότητες με τα εξής θέματα:
α) Το διεθνές νομικό πλαίσιο της τηλεπικοινωνίας:
Θεσμικό περιβάλλον και γενική επισκόπηση. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογική και θεσμική ε-ξέλιξη του τομέα της τηλεπικοινωνίας. Παρούσα τεχνολογική και θεσμική κατάσταση. Σημερινή οργανωτική δομή Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνίας (ΔΕΤ). Το διεθνές νομικό καθεστώς της τηλε-πικοινωνίας: δογματική προσέγγιση (η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας και της δημόσιας κτήσης. Η διεθνής δημόσια υπηρεσία και η διεθνής δημόσια κτήση της τηλεπικοινωνίας). Γενική διεθνής ρύθ-μιση της τηλεπικοινωνίας: Τυπολογία κανόνων (εντός και εκτός της δικαιοταξίας της ΔΕΤ). Θέση σε ισχύ και εφαρμογή των ρυθμίσεων της ΔΕΤ. Ειδική διεθνής νομική ρύθμιση της δορυφορικής ραδιο-επικοινωνίας: ρυθμιστέα αντικείμενα, συμβατικές διευθετήσεις, το επίμαχο θέμα της Γεωστατικής Τροχιάς της Γης (GΕO) ενώπιον της ΔΕΤ και του ΟΗΕ (Μέρος Πρώτο).
β) Η διεθνής νομική ρύθμιση της τηλεπικοινωνίας (1849-2008)
Οι διεθνείς ρυθμίσεις προς της ίδρυσης της ΔΕΤ (1849-1932): Ενδοευρωπαϊκές ρυθμίσεις (1849-1864), Παγκόσμιες ρυθμίσεις (1865-1932). Οι διεθνείς ρυθμίσεις εντός της δικαιοταξίας της ΔΕΤ (1932-2008): τεχνικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί κανόνες. Λοιπές διεθνείς ρυθμίσεις (1932-2008): ειδικοί κανόνες περί υποβρυχίων καλωδίων, ραδιοφωνίας, τηλοψίας και ραδιοεπικοινωνίας. Αρχές οικοδόμησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Διεθνής προστασία του Κυβερνοχώρου. Ευρωπαϊκή κοινοτική επαναρ-ρύθμιση της αγορά των τηλεπικοινωνιών (Μέρος Δεύτερο).
γ) Η επίλυση των διεθνών διαφορών στον τομέα της τηλεπικοινωνίας.
Επισκόπηση. Γενικό διεθνές νομικό πλαίσιο. Διεθνείς διαφορές στον τομέα της τηλεπικοινωνίας. Οι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) μηχανισμοί επίλυσης διαφορών της ΔΕΤ. Λοιποί διεθνείς μηχανισμοί επίλυσης διαφορών: ΟΗΕ και lato sensu τεχνικών οργανισμών (ILO, ICAO, IMO, WTO) και επιχειρη-σιακών οργανισμών διαστημικών δραστηριοτήτων (ITSO, IMSO, INTERSPUTNIK, ARABSAT, EU-TELSAT, ESA). Συνοπτική συγκριτική αξιολόγηση.
δ) Οι ρυθμιστικές προοπτικές de lege ferenda
Το υφιστάμενο κενό της διεθνούς νομοθεσίας αναφορικώς με το νοητικό περιεχόμενο των μηνυμά-των, των μεταδιδομένων διά των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Η ανάγκη της θέσπισης δε-σμευτικών κανόνων προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της επικοινωνίας του ανθρώπου επί παγκοσμίου επιπέδου, βασιζομένων επί των αρχών και ηθικών αξιών του φυσικού δικαίου, ού-τως ώστε να αποτραπούν οι καταστροφικές επιπτώσεις των διαφόρων μορφών της "παγκοσμιοποί-ησης".
Περιεχόμενα βιβλίου

   
  
Όνομα χρήστη


Κωδικός
» Ανάκτηση κωδικού


Καντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την εγγραφή μέλους.
   
   
  
Καντε κλικ εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του καλαθιού σας.
   
   
  

» Προηγμένη/Σύνθετη αναζήτηση
» Βοήθεια αναζήτησης